แบนเนอร์ชุดหลักสูตรกิจกรรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์
แบนเนอร์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบ
แบนเนอร์เยี่ยมชมสนิค้า

New Products

บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด

ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

กล้องจุลทรรศน์ อุปกรณ์ฟิสิก เคมี กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย สู่มาตรฐานสากล ตามหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาพื้นฐาน