ริ้บบิ้นไว้อาลัย
แบนเนอร์แคตตาล็อก
แบนเนอร์เยี่ยมชมสนิค้า
Artec robo
รูปภาพปกหุ่นยนต์Artec Robo
บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด

ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

กล้องจุลทรรศน์ อุปกรณ์ฟิสิก เคมี กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย สู่มาตรฐานสากล ตามหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาพื้นฐาน