ชุดอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมสะเต็ม ตามแนวทางของ สสวท. ช่วงชั่นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น
รูป

การสื่อสาร (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เทอม1)

วันที่โพส : 1-08-2017 ข้อมูลจาก : วิชาการ IES Tags : ชุดอุปกรณ์กิจกรรมสะเต็มป.1-3

กิจกรรมชุดการสื่อสารเป็นกิจกรรมที่จะฝึกฝนให้ผู้เรียนฝึกสังเกตและจำแนกสิ่งของลักษณะต่างๆตามที่ปรากฏในอุปกรณ์ที่กำหนดให้ทั้งสิ่งของที่เห็นได้ในชีวิตประจำวันและระบุรูปทรงเรขาคณิตสองมิติจากนั้นใช้ทักษะกระบวนการในการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการเลือกใช้สิ่งของที่เหมาะสมและประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารจากอุปกรณ์ที่กำหนดให้
S: ประเภทของวัสดุ
T: กรเลือกใช้อุปกรณ์ในการสร้างชิ้นงานที่เหมาะสม
E: กระบวนการออกแบบและประดิษฐ์ชิ้นงาน
M: รูปทรงเรขาคณิต

รูป

เล่นล้อวงกลม (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เทอม2 )

วันที่โพส : 1-08-2017 ข้อมูลจาก : วิชาการ IES Tags : ชุดอุปกรณ์กิจกรรมสะเต็มป.1-3

กิจกรรมที่ผู้เรียนจะสนุกสนานไปกับการเล่นล้อวงกลม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำการละเล่นพื้นบ้านของไทยมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ สังเกต และจำแนกประเภทของอุปกรณ์ และของเล่นชนิดต่างๆ รวมถึงบอกขนาดเป็นความยาว เปรียบเทียบการออกแรงกับวัตถุประเภทต่างๆเพื่อให้ล้อวงกลมเคลื่อนที่ตามที่ต้องการ
S: การจำแนกประเภทของวัสดุ การออกแรงที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ
T: การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมและปลอดภัย
E: การะบวนการออกแบบและวางแผนการเล่นล้อวงกลมเพื่อให้ถึงเส้นชัยเร็วที่สุด
M: การวัดความยาวและระยะทาง

รูป

รักษ์คอมพิวเตอร์ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เทอม1)

วันที่โพส : 1-08-2017 ข้อมูลจาก : วิชาการ IES Tags : ชุดอุปกรณ์กิจกรรมสะเต็มป.1-3

กิจกรรมจะทำให้ผู้เรียนสนุกสนานไปกับการออกแบบโดยใช้อุปกรณ์ที่กำหนดให้ในการสร้างป้ายข้อความรณรงค์การใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี โดยจะต้องใช้กระบวนการออกแบบและเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสม ดังนั้นจึงเป็นการฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์ร่วมด้วยคือทักษะการวัดความยาวและบอกความยาวของสิ่งของ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้คอมพิวเตอร์
S: คุณสมบัติของวัสดุที่จะทำป้ายข้อความ
T:การเลือกใช้วัสดุประเภทต่างๆ และการใช้ อุปกรณ์ในการยึดติดอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
E: กระบวนการออกแบบและประดิษฐ์ป้ายข้อความ
M: การวัดขนาดความกว้าง ความยาว

รูป

เรือบรรทุกน้ำ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เทอม 2)

วันที่โพส : 1-08-2017 ข้อมูลจาก : วิชาการ IES Tags : ชุดอุปกรณ์กิจกรรมสะเต็มป.1-3

กิจกรรมที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุชนิดต่างๆและปริมาตร ความจุของน้ำเพื่อที่จะนำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการวางแผน ออกแบบและสร้างเรือบรรทุกน้ำ แล้วนำไปทดลองใช้จริง ซึ่งในการสร้างชิ้นงานผู้เรียนจะได้ฝึกการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการตัด ยึด ติดอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
S: คุณสมบัติของวัสดุ
T: การใช้อุปกรณ์ตัด ยึด ติดอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
E: กระบวนการออกแบบเพื่อสร้างเรือบรรทุกน้ำและเคลื่อนที่ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
M : การวัดปริมาตรและความจุ

รูป

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เทอม1)

วันที่โพส : 1-08-2017 ข้อมูลจาก : วิชาการ IES Tags : ชุดอุปกรณ์กิจกรรมสะเต็มป.1-3

กิจกรรมที่จะฝึกฝนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประโยชน์และโทษของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศชนิดต่างๆ
ใช้ทักษะกระบวนการในการคิด วิเคราะห์และออกแบบ เสนอแนวทางในการลดการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในบ้าน นำไปทดลองปฏิบัติจริง
S: การวางแผน ทดลอง วิเคราะห์ และสรุปผล
T: อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
E:กระบวนการออกแบบ วิธีการนำเสนอ
M: การเก็บรวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูป

เรือใบกับสายลม (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เทอม2)

วันที่โพส : 1-08-2017 ข้อมูลจาก : วิชาการ IES Tags : ชุดอุปกรณ์กิจกรรมสะเต็มป.1-3

กิจกรรมที่ผู้เรียนจะสนุกสนานไปกับการออกแบบและสร้างเรือใบ แล้วนำไปทดลองวัดระยะทางที่เรือใบเคลื่อนที่ โดยจะต้องรู้จักการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมตามสมบัติที่แตกต่างกันในการสร้างใบเรือ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเรือที่จะทำให้เรือเคลื่อนที่ได้ ดังนั้นผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุควบคู่ไปกับการวัดและเปรียบเทียบระยะทางที่เรือใบเคลื่อนที่ไปด้วย
S: การเคลื่อนที่ของวัตถุ และสมบัติบางประการของวัสดุ
T: การเลือกใช้วัสดุและเครื่องมือในการสร้างเรือใบ
E: กระบวนการออกแบบและสร้างเรือใบเพื่อให้เคลื่อนที่ได้ไกลและเร็วที่สุด
M: การวัดและเปรียบเทียบระยะทาง