ชุดอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมสะเต็ม ตามแนวทางของ สสวท. ช่วงชั่นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
รูป

บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เทอม1)

วันที่โพส : 1-08-2017 ข้อมูลจาก : วิชาการ IES Tags : ชุดอุปกรณ์กิจกรรมสะเต็มป.4-6

กิจกรรมที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์สุริยะ (Solar Cell Panel) และสนุกสนานไปกับการออกแบบ และเลือกใช้วัสดุเพื่อสร้างเป็นบ้านจำลองที่มีแผงเซลล์สุริยะเป็นส่วนประกอบ และร่วมกับคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับตำแหน่งในการติดตั้งแผงเซลล์สุริยะ และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านั้นทำงานได้จริง
S: การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า
T: การใช้อุปกรณ์ยึดติดในการสร้างบ้านจำลองอย่างปลอดภัย
E: กระบวนการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ในตำแหน่งที่เหมาะสม
M: การวัดความยาว หาขนาดของตัวบ้านที่เหมาะสม

รูป

โมบายแสนสวย (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เทอม 2)

วันที่โพส : 1-08-2017 ข้อมูลจาก : วิชาการ IES Tags : ชุดอุปกรณ์กิจกรรมสะเต็มป.4-6

กิจกรรมที่ผู้เรียนจะสนุกสนานไปกับการออกแบบและประดิษฐ์โมบายให้สวยงาม ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องความสมดุล ความแข็งของวัสดุ การเปรียบเทียบน้ำหนัก และการวัดความยาว แล้วนำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์โมบายเพื่อให้มีความสวยงาม สมดุล และขนาดพอเหมาะกับหน้าต่างของห้องเรียน
S: ความสมดุลและความแข็งของวัสดุ
T: การเลือกใช้วัสดุ
E: กระบวนการออกแบบและสร้างโมบายให้สวยงาม สมดุล และขนาดพอเหมาะกับหน้าต่างของห้องเรียน
M: การวัดและเปรียบเทียบความยาว,การเปรียบเทียบน้ำหนัก

รูป

เครื่องดักแมลงวัน(ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เทอม1 )

วันที่โพส : 1-08-2017 ข้อมูลจาก : วิชาการ IES Tags : ชุดอุปกรณ์กิจกรรมสะเต็มป.4-6

กิจกรรมที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และร่วมกันอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมและการดำรงชีวิตของแมลงวัน และสนุกสนานไปกับการออกแบบและสร้างเครื่องดักแมลงวันจากวัสดุที่กำหนดให้ แล้วนำไปทดลองใช้จริงสรุปผลออกมาและนำเสนอในรูปแบบแผนภูมิแท่ง
S: พฤติกรรมและการดำรงชีวิตของแมลงวัน
T:การใช้อุปกรณ์ในการประดิษฐ์เครื่องดักแมลงวัน
E: กระบวนการออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
M: การวัดความยาวหาขนาดที่เหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์

รูป

รถของเล่นไฟฟ้า(ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เทอม1)

วันที่โพส : 1-08-2017 ข้อมูลจาก : วิชาการ IES Tags : ชุดอุปกรณ์กิจกรรมสะเต็มป.4-6

กิจกรรมที่ผู้เรียนจะสนุกสนานไปกับการทดลองต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย การออกแบบและสร้างรถของเล่นไฟฟ้าให้เคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดโดยใช้ต้นทุนต่ำ โดยเลือกใช้อุปกรณ์ตามที่กำหนดให้
S: การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
T: การใช้อุปกรณ์ในการสร้างรถของเล่น
E: กระบวนการออกแบบเพื่อสร้างรถของเล่นไฟฟ้าให้วิ่งได้เร็วและต้นทุนต่ำ
M: การวัดความยาว และหาต้นทุนของรถของเล่นไฟฟ้า

รูป

นักโภชนาการน้อย (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เทอม2)

วันที่โพส : 1-08-2017 ข้อมูลจาก : วิชาการ IES Tags : ชุดอุปกรณ์กิจกรรมสะเต็มป.4-6

กิจกรรมที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของสารอาหารและพลังงานที่พบในอาหารแต่ละชนิด โดยการสืบค้นข้อมูลและอภิปรายร่วมกัน แล้วนำความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบรายการอาหารเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนและมีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการตามเพศและวัย ซึ่งจะได้ฝึกการอ่านกราฟเส้นจากกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของทั้งเพศหญิงและเพศชายด้วย
S: ประเภทของสารอาหาร และพลังงานที่พบในอาหาร
T: การสืบค้นข้อมูล
E: การออกแบบรายการอาหารเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนและพลังงานเพียงพอต่อเพศและวัย
M: การอ่านกราฟเส้น