ชุดอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมสะเต็ม ตามแนวทางของ สสวท. ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รูป

ศรลมชวนคิดชี้ทิศบอกทาง (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เทอม1)

วันที่โพส : 1-08-2017 ข้อมูลจาก : วิชาการ IES Tags : ชุดอุปกรณ์กิจกรรมสะเต็ม ม.1 - 3

กิจกรรมที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลม และผลของแรงที่กระทำกับวัตถุเพื่อที่จะนำความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบและสร้างศรลมซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับตรวจทิศทางลม โดยจะต้องเลือกวัสดุที่เหมาะสม และใช้ความรู้เกี่ยวกับการหาขนาดของพื้นที่รูปเรขาคณิตต่างๆ มาใช้ในการสร้างหัวและหางของลูกศร เพื่อให้ได้ศรลมที่สามารถบอกทิศทางได้อย่างแม่นยำ
S: ความรู้เรื่องลม แรงที่กระทำกับวัตถุ
T: การเลือกใช้วัสดุที่มีความเหมาะสม
E: กระบวนการออกแบบเพื่อสร้างศรลมที่บอกทิศทางได้อย่างแม่นยำ
M: การคำนวณหาพื้นที่รูปเรขาคณิตเพื่อสร้างเป็นหัวและหางของลูกศร

รูป

Young Designer (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทอม2)

วันที่โพส : 1-08-2017 ข้อมูลจาก : วิชาการ IES Tags : ชุดอุปกรณ์กิจกรรมสะเต็ม ม.1 - 3

กิจกรรมที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกเสื้อผ้าหรือเนื้อผ้าที่จะสวมใส่ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศโดยการสอดแทรกความรู้เรื่องการถ่ายโอนพลังงานความร้อน และสนุกสนานไปกับการออกแบบและประดิษฐ์กระโปรงวงกลมจากกระดาษ ซึ่งจะต้องนำความรู้เรื่อง รัศมีวงกลม,การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และการออกแบบเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการคำนึงถึงขนาดและความยาวของกระโปรงเพื่อให้เหมาะสมกับผู้สวมใส่
S: การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
T: ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
E: การออกแบบและสร้างกระโปรงวงกลม
M: การวัด, รัศมีวงกลม และการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

รูป

ลำบากแค่ไหนกลไกช่วยได้ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม1)

วันที่โพส : 1-08-2017 ข้อมูลจาก : วิชาการ IES Tags : ชุดอุปกรณ์กิจกรรมสะเต็ม ม.1 - 3

กิจกรรมที่ผู้เรียนจะสนุกสนานไปกับการออกแบบและสร้างรถจำลองเพื่อให้สามารถแล่นได้บนทางขึ้นเนิน ซึ่งจะต้องใช้ความรู้เรื่องการทำงานร่วมกันของระบบกลไกของรถ เช่น มอเตอร์ เฟือง ล้อและเพลา และการเลือกใช้เฟืองให้เหมาะสมในการสร้างรถจำลองดังกล่าว
S: การเคลื่อนที่ของวัตถุ และความรู้เรื่องเฟือง
T: การใช้อุปกรณ์ในการยึดติดอย่างถูกต้องและปลอดภัย
E: กระบวนการออกแบบเพื่อสร้างรถจำลองที่สามารถวิ่งขึ้นเนินได้
M:อัตราทดของเฟือง

รูป

เรือบรรทุกน้ำ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เทอม 2)

วันที่โพส : 1-08-2017 ข้อมูลจาก : วิชาการ IES Tags : ชุดอุปกรณ์กิจกรรมสะเต็ม ม.1 - 3

กิจกรรมที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุชนิดต่างๆและปริมาตร ความจุของน้ำเพื่อที่จะนำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการวางแผน ออกแบบและสร้างเรือบรรทุกน้ำ แล้วนำไปทดลองใช้จริง ซึ่งในการสร้างชิ้นงานผู้เรียนจะได้ฝึกการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการตัด ยึด ติดอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
S: คุณสมบัติของวัสดุ
T: การใช้อุปกรณ์ตัด ยึด ติดอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
E: กระบวนการออกแบบเพื่อสร้างเรือบรรทุกน้ำและเคลื่อนที่ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
M : การวัดปริมาตรและความจุ

รูป

สว่างไสวด้วยสายน้ำ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม1)

วันที่โพส : 1-08-2017 ข้อมูลจาก : วิชาการ IES Tags : ชุดอุปกรณ์กิจกรรมสะเต็ม ม.1 - 3

กิจกรรมที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานศักย์และพลังงานจลน์และสนุกสนานไปกับการออกแบบและสร้างแบบจำลองกังหันน้ำผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะต้องรู้จักเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสม จากนั้นนำไปทดสอบการทำงานโดยการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า
S: พลังงานศักย์และพลังงานจลน์ , การวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า
T: การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมและปลอดภัย
E: กระบวนการออกแบบและสร้างแบบจำลองกังหันน้ำผลิตไฟฟ้า
M: การวัดความยาว และนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการวัดและการทดลอง

รูป

ดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เทอม 2)

วันที่โพส : 1-08-2017 ข้อมูลจาก : วิชาการ IES Tags : ชุดอุปกรณ์กิจกรรมสะเต็ม ม.1 - 3

กิจกรรมที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนตำแหน่งการขึ้นตกและเส้นทางการเดินปรากฏของดวงอาทิตย์ในรอบปี และสนุกสนานไปกับการออกแบบผังบ้านเพื่อให้ได้รับแสงมากหรือน้อยที่สุดตามเงื่อนไขและพื้นที่ต่างๆบนโลกที่กำหนดให้
S: การเปลี่ยนตำแหน่งการขึ้นตกและเส้นทางการเดินปรากฏของดวงอาทิตย์ในรอบปี
T: การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการออกแบบ
E: กระบวนการออกแบบผังบ้านเพื่อให้ได้รับแสงมากหรือน้อยที่สุดตามพื้นที่ต่าง ๆ
M: สถิติการเปลี่ยนตำแหน่งขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์