ชุดอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมสะเต็ม ตามแนวทางของ สสวท. ช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รูป

สนุกกับบันจีจัมป์ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เทอม1)

วันที่โพส : 1-08-2017 ข้อมูลจาก : วิชาการ IES Tags : ชุดอุปกรณ์กิจกรรมสะเต็ม.4 - 6

กิจกรรมที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องแรง การเปลี่ยนรูปพลังงาน สภาพยืดหยุ่น และกฎของไซน์ ในการออกแบบและสร้างแบบจำลองบันจีจัมป์ โดยการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมเพื่อให้การทดลองเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
S: แรง, การเปลี่ยนรูปพลังงาน,สภาพยืดหยุ่น
T:การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลการทดลองตามที่ต้องการ
E: กระบวนการออกแบบและสร้างแบบจำลองบันจีจัมป์
M: กฎของไซน์ ,เครื่องชั่งสปริง

รูป

ถุงประคบร้อน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เทอม1)

วันที่โพส : 1-08-2017 ข้อมูลจาก : วิชาการ IES Tags : ชุดอุปกรณ์กิจกรรมสะเต็ม.4 - 6

กิจกรรมถุงประคบร้อนเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำความรู้เรื่องปฏิกิริยาเคมี การถ่ายโอนความร้อนของวัสดุและเรขาคณิตมาประยุกต์ใช้ โดยผู้เรียนจะสนุกสนานกับการออกแบบและสร้างถุงประคบร้อน
S: ปฏิกิริยาเคมี , สารเคมี
T : การเลือกใช้วัสดุและสารเคมีให้เหมาะสมและปลอดภัย
E: กระบวนการออกแบบและสร้างถุงประคบร้อน
M: การวัดปริมาณสารเคมีที่จะทำถุงประคบร้อน

รูป

สเลอปี้  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เทอม 2)

วันที่โพส : 1-08-2017 ข้อมูลจาก : วิชาการ IES Tags : ชุดอุปกรณ์กิจกรรมสะเต็ม.4 - 6

กิจกรรมที่ผู้เรียนจะสนุกสนานไปกับการทำเครื่องดื่มแบบสเลอปี้ที่มีเงื่อนไขคือ ต้องทำให้ได้มากที่สุดภายใต้วัสดุอุปกรณ์เวลาและงบประมาณที่กำหนด โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติคอลลิเกทีฟสภาวะเย็นยิ่งยวด และปรากฏการณ์นิวคลีเอชั่น จากการทำกิจกรรมนี้
S: สมบัติคอลลิเกทีฟ สภาวะเย็นยิ่งยวด และปรากฏการณ์นิวคลีเอชั่น
T: การใช้อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม
E: กระบวนการออกแบบขั้นตอนและทำเครื่องดื่มแบบสเลอปี้
M: ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และกระบวนการแก้ไขปัญหา

รูป

สัญญาณกันขโมย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม1)

วันที่โพส : 1-08-2017 ข้อมูลจาก : วิชาการ IES Tags : ชุดอุปกรณ์กิจกรรมสะเต็ม.4 - 6

กิจกรรมที่นำความรู้เรื่องการสร้างตารางค่าความจริง ,วงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบและประดิษฐ์สัญญาณกันขโมย
S:วงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
T: การเลือกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
E:กระบวนการออกแบบและสร้างสัญญาณกันขโมย
M: การสร้างตารางค่าความจริง

รูป

ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม 2)

วันที่โพส : 1-08-2017 ข้อมูลจาก : วิชาการ IES Tags : ชุดอุปกรณ์กิจกรรมสะเต็ม.4 - 6

กิจกรรมที่ผู้เรียนจะสนุกสนานไปกับการออกแบบและสร้างชุดอุปกรณ์สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาดหรือพลังงานแสงอาทิตย์แล้วนำไปทดลองใช้จริงโดยการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ ซึ่งจากกิจกรรมนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ปฏิกิริยาเคมี พลังงาน การผลิตไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่และฝึกฝนทักษะการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง
S: ปฏิกิริยาเคมี พลังงาน สิ่งแวดล้อม
T: การผลิตพลังงานไฟฟ้า และการเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่
E: กระบวนการออกแบบและสร้างชุดอุปกรณ์สำหรับชาร์จแบตเตอรี่
M: การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล