News & Activity

การทดลองตรวจสอบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Charges)

05-04-2018

ไฟฟ้าสถิต เป็นปรากฏการณ์ที่ปริมาณประจุไฟฟ้าขั ...

การทดลองตรวจสอบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Charges)

05-04-2018

ไฟฟ้าสถิต เป็นปรากฏการณ์ที่ปริมาณประจุไฟฟ้าขั ...

Magnesium – Air Fuel Cell

26-03-2018

Magnesium – Air Fuel Cell ...

แผนการศึกษาแห่งชาติ ปี 2560-2579

02-12-2017

สังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก ...

อบรมการใช้งานอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ณ. วิทยาลัยครู บ้านเกิน ประเทศลาว

21-11-2017

บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด ไ ...

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ.2560)

24-10-2017

ในปีการศึกษา 2561 มีการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษ ...