หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ.2560)
รูปกิจกรรมในบริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ.2560)

24-10-2017 เนื้อหาโดย : วิชาการ Tags : หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ.2560)

  ในปีการศึกษา 2561 มีการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาโดยมีการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งเดิมทีใช้หลักสูตรแกนกลางปี 2551 มาใช้หลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุงปี 2560 มีการเพิ่มหลักสูตรการศึกษาระดับประถมวัยขึ้นมา สำหรับเด็กวัยแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี โดยใน 3 ปีแรก สำหรับพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู จะดแลให้เด็กมีสุขภาพกายที่ดีสมวัย สุขภาพจิตดี มีทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการสื่อสารและสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในวัย 3 – 6 ปี จะเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในอนาคตและพัฒนาเด็กอย่างเต็มศักยภาพ การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะมีการเปลี่ยนแปลงในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมและสาระวิทยาศาสตร์ โดยในสาระวิทยาศาสตร์จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับทั้งผู้เรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์และผู้ที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน เนื้อหาไม่ซ้ำซ้อนและมีการเพิ่มเนื้อหาที่มีความทันสมัยสอดคล้องต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต โดยในหลักสูตรใหม่จะมีทั้งหมด 8 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ สาระที่ 4 ชีววิทยา สาระที่ 5เคมี สาระที่ 6 ฟิสิกส์ สาระที่ 7 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ สาระที่ 8 เทคโนโลยี ผู้ที่เรียนไม่เน้นวิทยาศาสตร์จะเรียนในสาระที่ 1-3 และสาระที่ 8 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ผู้ที่เรียนเน้นวิทยาศาสตร์จะเรียนสาระที่ 1-3 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 จะเรียนในสาระที่4-7 ในสาระที่ 8 นั้นจะเรียนเหมือนกันทุกคน การศึกษาหลักสูตรใหม่นี้จะเริ่มใช้หลักสูตร

  ใน ปีการศึกษา 2561 ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

  ปีการศึกษา 2562 ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5

  ปีการศึกษา 2563 ใช้ในทุกชั้นเรียน

สามารถดาวน์โหลดหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ได้ที่ http://academic.obec.go.th/