แผนการศึกษาแห่งชาติ ปี 2560-2579
รูปกิจกรรมในบริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด

แผนการศึกษาแห่งชาติ ปี 2560-2579

02-12-2017 เนื้อหาโดย : วิชาการ Tags : แผนการศึกษาแห่งชาติ ปี 2560-2579

สังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การคิดแบบโลกสมัยใหม่ที่จะนำพาสังคมไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้คือการคิดแบบวิทยาศาสตร์ที่ต้องรู้จักคิดอย่างเป็นระบบและการรู้จักใช้งานเทคโนโลยีให้มีคุณภาพที่จะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน เน้นความสำคัญทั้งความรู้คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา บทบาทของผู้เรียนในแผนการศึกษาแบบใหม่นี้จะเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาในรูปแบบต่างๆ
- ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ความรู้ และคุณลักษณะจากการเรียนรู้ในห้องเรียน นอกห้องเรียนโดยเน้นการฝึกปฏิบัติมากขึ้น
- ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด ทักษะการใช้เหตุผลและทักษะการใช้เหตุผลและทักษะกระบวนการกลุ่มมากขึ้น
- ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้แบบ 3R8C ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21
- ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
ประเทศไทย 4.0 เป็นยุคเทคโนโลยี Creative และ Innovation เน้นการสร้างให้คนไทยสามารถคิดและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการสืบค้นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ