การทดลองตรวจสอบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Charges)
รูปกิจกรรมในบริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด

การทดลองตรวจสอบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Charges)

05-04-2018 เนื้อหาโดย : วิชาการ Tags : การทดลองตรวจสอบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Charges)

“ ชุดตรวจสอบไฟฟ้าสถิต Foil Electroscope” เป็นชุดการทดลองที่สามารถอธิบายถึงการเกิดไฟฟ้าสถิต, การถ่ายเทประจุ , การดูดและผลักกันของวัตถุ 2 ชนิดที่มีประจุไฟฟ้าเหมือนและแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยมีขั้นตอนการทดลองดังนี้
1. เลื่อนวัตถุที่ต้องการตรวจสอบไฟฟ้าสถิตไปยังแผ่นสะสมพลังงานของอุปกรณ์
2. สังเกตที่แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ หากวัตถุนั้นมีไฟฟ้าสถิตอยู่ แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์จะกางออก ซึ่งมีแผนวัดองศาการกางของแผ่นอลูมิเนียม เพื่อบ่งบอกถึงปริมาณไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้น
ตัวอย่างกิจกรรมในชุดการทดลองตรวจสอบไฟฟ้าสถิต เช่น
- กิจกรรมตรวจสอบไฟฟ้าสถิต
- กิจกรรมทดสอบประจุชนิดเดียวกับกระแสไฟฟ้า
- กิจกรรมทดสอบประจุต่างชนิดกันกับกระแสไฟฟ้า