ชุดสนุกกับการต่อหลอดไฟอย่างง่าย


รูปภาพชุดสนุกกับการต่อหลอดไฟอย่างง่าย

ชุดกิจกรรมอย่างง่ายเกี่ยวกับการทดลองไฟฟ้า เหมาะสำหรับเด็กที่เริ่มต้น ประกอบด้วยกิจกรรมการต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น การนำไฟฟ้าและการสร้างสวิตซ์ไฟฟ้าอย่างง่าย เป็นการทดลองที่สะดวกต่อการใช้งานและมีความปลอดภัยต่อเด็ก
S = สนามแม่เหล็กรอบสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและแม่เหล็กไฟฟ้า
T = โซเลนอยด์และมอเตอร์ไฟฟ้า
E = การประกอบอุปกรณ์ชุดสนุกกับแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างง่าย
M = การอ่านและบันทึกค่ากระแสและค่าความต่างศักย์

Share to