รถทดลองด้วยพลังงานรูปแบบหลากหลาย


รูปภาพรถทดลองด้วยพลังงานรูปแบบหลากหลาย

เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและและวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นการนำไปใช้ รวมทั้งการเปลี่ยนรูปของพลังงาน แบตเตอรี่และมอเตอร์ การประกอบชุดรถทดลองและการออกแบบรถทดลองรูปแบบอื่น คำนวณค่าความต่างศักย์และค่าอัตราเร็ว
กิจกรรมที่ 1 พลังงานไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
กิจกรรมที่ 2 การเปลี่ยนรูปพลังงาน
กิจกรรมที่ 3 รถขับเคลื่อนด้วยใบพัด
กิจกรรมที่ 4 รถขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์
กิจกรรมที่ 5 รถขับเคลื่อนด้วยแรงลม

รูปรถทดลองด้วยพลังงานรูปแบบหลากหลาย

รถทดลองด้วยพลังงานรูปแบบหลากหลาย

รูปรถทดลองด้วยพลังงานรูปแบบหลากหลาย

รถทดลองด้วยพลังงานรูปแบบหลากหลาย

รูปรถทดลองด้วยพลังงานรูปแบบหลากหลาย

รถทดลองด้วยพลังงานรูปแบบหลากหลาย

รูปรถทดลองด้วยพลังงานรูปแบบหลากหลาย

รถทดลองด้วยพลังงานรูปแบบหลากหลาย

รูปรถทดลองด้วยพลังงานรูปแบบหลากหลาย

รถทดลองด้วยพลังงานรูปแบบหลากหลาย

Share to