รถแรงลม


รูปภาพรถแรงลม

การใช้ประโยชน์จากพลังงานลม การประกอบและการทำงานของรถแรงลม การเคลื่อนที่ของรถที่ใช้หลักการพลังงานศักย์ยืดหยุ่นของหนังยางใช้กระบวน การออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์มาใช้ในการประกอบและออกแบบรถยางรัดและแรงลม
การทดลองที่ 1 รถขับเคลื่อนด้วยแรงลม
การทดลองที่ 2 รถเคลื่อนที่ด้วยแรงส่งจากความตึงของยางวง
การทดลองที่ 3 รถขับเคลื่อนด้วยใบพัด
การทดลองที่ 4 จรวดหลอด

VDO สาธิตรถแรงลม
รูปรูปภาพรถแรงลม

รูปภาพรถแรงลม

รูปรูปภาพรถแรงลม

รูปภาพรถแรงลม

รูปรูปภาพรถแรงลม

รูปภาพรถแรงลม

รูปรูปภาพรถแรงลม

รูปภาพรถแรงลม

Share to