ชุดการแกว่งแบบลูกตุ้มและการตกของลูกตุ้มบนรางโค้ง


รูปภาพชุดการแกว่งแบบลูกตุ้มและการตกของลูกตุ้มบนรางโค้ง

กิจกรรมการทดลองเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโค้งและแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ฝึกทักษะกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์จากการประกอบชุดการแกว่งของลูกตุ้มและการตกของลูกตุ้มจากรางคู่ และประยุกต์กับการเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ พลังงานศักย์โน้มถ่วง การทำงานของเครื่องเล่นในสวนสนุก การ คำนวณค่ามุม ระยะทาง และค่าเฉลี่ย
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาการแกว่งของลูกตุ้ม
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาผลของน้ำหนักกับการชน

ชุดการแกว่งแบบลูกตุ้ม
รูปชุดการแกว่งแบบลูกตุ้ม

ชุดการแกว่งแบบลูกตุ้ม

รูปชุดการแกว่งแบบลูกตุ้ม

ชุดการแกว่งแบบลูกตุ้ม

รูปชุดการแกว่งแบบลูกตุ้ม

ชุดการแกว่งแบบลูกตุ้ม

รูปชุดการแกว่งแบบลูกตุ้ม

ชุดการแกว่งแบบลูกตุ้ม

รูปชุดการแกว่งแบบลูกตุ้ม

ชุดการแกว่งแบบลูกตุ้ม

Share to