กระดาษเซลโลเฟน

รหัสสินค้า : C00145 – C00147
ชื่อสินค้า : กระดาษเซลโลเฟน
English name : Cellophane Paper
รายละเอียด :
C00145 ใส (Transparent)
C00146 สีแดง (Red)
C00147 สีนํ้าเงิน (Blue)

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้