กล้องดูดาว รุ่น F1200127 (หักเหแสง) ขนาด 127 มม.

รหัสสินค้า :   EP0625
ชื่อสินค้า :  กล้องดูดาว รุ่น F1200127 (หักเหแสง) ขนาด 127 มม.
English name :  Telescope
รายละเอียด :
Aperture : 127 mm.
Focal length : 1200 mm., f/9.4; 700mm. f/5.5
Type : Refractor
Eyepiece : 1.25” PL6.5mm PL25mm(Optional)
Power : 329x
Resolution : 1.1”
Limiting magnitude : 12.3
Main tube size : D=153mm, L=1232mm.;
D=158mm, L=747mm.
Finderscope : 9×50
Diagonal prisms : 1.25” 45 ํ correct
image prisms diagonal
Equalorial mount with built-in polar
axis Fider scope 6×20
Full height Heavy duty
aluminum tripod
Packing : Aluminum case (optional)

This product is currently out of stock and unavailable.