ชุดการทดลองกลศาสตร์

รหัสสินค้า :  SK0342
ชื่อสินค้า :  ชุดการทดลองกลศาสตร์
English name :  Mechanics Set
รายละเอียด :
โดยมีหัวข้อการทดลอง ดังนี้
1. มวลและนํ้าหนัก (Mass and weight)
2. กฎของฮุกส์ (Hooke’s law)
3. แรงกิริยากับแรงปฏิกิริยา (Action and Reaction)
4. ผลรวมแรง (Composition of forces)
5. การแตกแรง (Decomposition of forces)
6. ระนาบเอียง (Inclined plane)
7. จุดศูนย์กลางมวลของวัตถุ (Centre of gravity)
8. คานอันดับหนึ่ง (First – class lever)
9. คานอันดับสองและคานอันดับสาม (Second – class lever and third – class lever)
10. สมดุลของการหมุน (Rotating balance)
11. เครื่องชั่งสองแขน (Balance scale)
12. รอกเดี่ยวตายตัว (Fixed pulley)
13. รอกเดี่ยวเคลี่อนที่ (Moveable pulley)
14. รอกเดี่ยวตายตัวและรอกเดี่ยวเคลื่อนที่ (Fixed and moveable pulley)
15. รอกพวงระบบที่ 1 (Block and pulley)

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: