ชุดทดลองทัศนศาสตร์

รหัสสินค้า :  SK0341
ชื่อสินค้า :  ชุดทดลองทัศนศาสตร์
English name :   Light and Optical Set
รายละเอียด :
ประกอบด้วยการทดลอง 60 การทดลอง
โดยมีหัวข้อการทดลอง ดังนี้
1. การกระจายของแสง (Dispersion of Light) 5 การทดลอง
2. การสะท้อนแสง (Reflf lection of Light) 13 การทดลอง
3. การหักเหแสง (Refraction of Light) 14 การทดลอง
4. เลนส์และคุณสมบัติ (Lenses and their Properties) 12 การทดลอง
5. การเกิดภาพและการแก้ปัญหาทางสายตา (Image Formation and Visual Solutions) 3 การทดลอง
6. ทางเดินแสงในอุปกรณ์ทัศนศาสตร์ (Light path in Optical Instrument) 6 การทดลอง
7. สเปคตรัมแสง (Light spectrum) 7 การทดลอง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: