ชุดทดลองเรื่องเซลล์ไฟฟ้า แบบ 3

รหัสสินค้า :  PE0217
ชื่อสินค้า : ชุดทดลองเรื่องเซลล์ไฟฟ้า แบบ 3
English name : Electrical Cell Experiment; Type 3
รายละเอียด :
ทำการทดลองได้ 4 การทดลองดังนี้
1. อิเล็กโตรไลซีส (Electrolysis)
2. การเคลื่อนโลหะ
3. การทำโลหะทองแดงให้บริสุทธิ์
4. อิเล็กโตรไลซีสสารละลาย NaCl อิ่มตัว
ในวงจรมีหลอดไฟและสามารถวัดค่า
กระแสไฟฟ้าได้
อุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับทำกิจกรรม
PR0126 แอมมิเตอร์

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้