ชุดโครงสร้างและเนื้อเยื่อพืช

รหัสสินค้า : BL1011
ชื่อสินค้า : ชุดโครงสร้างและเนื้อเยื่อพืช (Tissue and Structure of Plant)
รายละเอียด :
สไลด์ 15 แผ่นแสดงลักษณะเนื้อเยื่อพืช 3 ชนิด และส่วนประกอบของพืชทั้งลำต้น, ใบและราก ในรูปแบบการตัดตามขวางและตามยาว พร้อมคู่มือ ประกอบด้วย Sclerenchyma, Collenchyma, Parenchyma, Monocot Stem c.s., Monocot Stem l.s., Dicot Stem c.s., BS0131 Monocot Root c.s, Monocot Root l.s., Dicot Root c.s., Dicot Root l.s, Monocot Leaf, Dicot Leaf, Stomata, Onion Root : Mitosis

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้