บอร์ดพยากรณ์อากาศ

รหัสสินค้า :  N00214
ชื่อสินค้า :   บอร์ดพยากรณ์อากาศ
English name :   Weather Monitor Chart
รายละเอียด : 
ขนาด 40 X 60 ซม. เป็นบอร์ดใช้บันทึกข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาทั้งอุณหภูม, ความชื้น, ความดันอากาศ, ความเร็วลมทิศทางลม, ปริมาณเมฆ, ปริมาณนํ้าฝนตลอดสัปดาห์ มีกราฟแสดงอุณหภูมิ, ความดันปริมาณนํ้าฝน, ความชื้นสัมพัทธ์

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้