ไฮโดรมิเตอร์

รหัสสินค้า : CT0401 – CT0425
ชื่อสินค้า : ไฮโดรมิเตอร์
รายละเอียด :
CT0401 ไฮโดรมิเตอร์ 0.700 to 1.000 (จีน)
CT0402 ไฮโดรมิเตอร์ 1.000 to 1.100 (จีน)
CT0403 ไฮโดรมิเตอร์ 1.000 to 1.200 (จีน)
CT0404 ไฮโดรมิเตอร์ 1.000 to 2.000 (จีน)

ไฮโดรมิเตอร์วัดความเค็ม (Salinity Hydrometer)
CT0411 ไฮโดรมิเตอร์วัดความเค็ม (0 to 30) (จีน)
CT0412 ไฮโดรมิเตอร์วัดความเค็ม (1.0000 to 1.0400) (จีน)
ไฮโดรมิเตอร์วัดความหวาน (Brix Hydrometer)
CT0421 ไฮโดรมิเตอร์วัดความหวาน (0 to 30) (จีน)
CT0425 ไฮโดรมิเตอร์วัดความหวาน 4 ชิ้น/ชุด

Alcohol Hydrometer (Length 300 mm., Division 1)
CT0431 ไฮโดรมิเตอร์วัดแอลกอฮอล์ (0 to 100)
CT0432 ไฮโดรมิเตอร์วัดแอลกอฮอล์ (0-30, 30-70, 70-100)

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้