ชุดทดลองการตกแบบอิสระ

รหัสสินค้า : PM0231 – PM0232
ชื่อสินค้า : ชุดทดลองการตกแบบอิสระ
English name : Free Falling Apparatus
รายละเอียด : 
ชุดการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย ขาตั้ง, ชุดสแตนด์มีสเกล, ตาข่ายรองรับ, ลูกกลมโลหะ, ลูกดิ่งนํ้าหนัก, ชุดอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า, โฟโตเกตและเครื่องจับเวลาดิจิตอล 
PM0231 ชุดทดลองการตกแบบอิสระ 1.2 ม. พร้อมเครื่องจับเวลาดิจิตอล (1.2 m) (With Digital Timer) 
PM0232 ชุดทดลองการตกแบบอิสระ 1.6 ม. พร้อมเครื่องจับเวลาดิจิตอล (1.6 m) (With Digital Timer)

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้