อบรมการใช้ออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานหุ่นยนต์ Artec Robo ขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนราชวินิตมัธยม วันที่ 9-10 มิถุนายน 2561