Intereducation
Supplies
Co.,Ltd

บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือน กุมภาพันธ์ พศ. 2542 โดยผู้ริเริ่มก่อตั้งที่มีประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปี ในองค์การค้าของ สกสค. (สำนักงานคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “องค์การค้าของคุรุสภา” และ “ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์” ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของโรงเรียนในการจัดหาอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสำหรับครู,อาจารย์และช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้เข้าใจดียิ่งขึ้น

                  นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นเรื่อยมา บริษัทฯ พยายามที่จะนำเสนอสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ทันต่อยุคสมัย โดยการผลิตและจัดหาอุปกรณ์และสื่อใหม่ๆ สำหรับเป็นทางเลือกแก่ครู,อาจารย์ นอกเหนือไปจากอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้อยู่เป็นประจำ เพื่อใช้ในการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน เช่น อุปกรณ์สำหรับห้องเรียนระบบดิจิตอล, กระดานโต้ตอบและชุดทำข้อสอบ, เครื่องวัดและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์, ซอฟแวร์ช่วยในการเรียนรู้ต่างๆ เหล่านี้ เพื่อให้ทัดเทียมเทคโนโลยีแบบใหม่ที่ใช้ในวงการศึกษาทั่วโลก นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การอบรมครูและอาจารย์โดยวิทยากรรับเชิญที่มีประสบการณ์สูง, การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทั้งในโรงเรียนและนอกสถานที่, เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการทั้งระดับประเทศและนานาชาติ, เข้าร่วมการจัดแสดงสินค้าในแวดวงการศึกษาและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจากประสบการณ์ต่างๆ ได้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญ สามารถให้คำแนะนำและบริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของโรงเรียน, ครู, อาจารย์ รวมถึงนักเรียน ซึ่งถือเป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ เสมอมา

                  ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด เป็นทั้งผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากหลากหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา, เยอรมัน, อิตาลี, เกาหลีใต้, อินเดีย, ฮ่องกง และยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อไปตามภารกิจหลักขององค์กร คือ “จัดหาสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์พร้อมการบริการที่ดี เพื่อพัฒนาวงการศึกษาไทยให้เทียบเท่าระดับโลก”

Intereducation Supplies Co.,Ltd.