ลูกตุ้มนํ้าหนักผ่าซีก

รหัสสินค้า : PM0501 – PM0508
ชื่อสินค้า : ลูกตุ้มนํ้าหนักผ่าซีก 
English name : Slotted weight
รายละเอียด : 
PM0501 ลูกตุ้มนํ้าหนักผ่าซีก 1 กรัม (10 อัน/ชุด)
PM0502 ลูกตุ้มนํ้าหนักผ่าซีก 10 กรัม
PM0503 ลูกตุ้มนํ้าหนักผ่าซีก 100 กรัม 
PM0504 ลูกตุ้มนํ้าหนักผ่าซีก 2 กรัม (10 อัน/ชุด)
PM0505 ลูกตุ้มนํ้าหนักผ่าซีก 20 กรัม
PM0506 ลูกตุ้มนํ้าหนักผ่าซีก 200 กรัม 
PM0507 ลูกตุ้มนํ้าหนักผ่าซีก 5 กรัม 
PM0508 ลูกตุ้มนํ้าหนักผ่าซีก 50 กรัม

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้