เครื่องกลจักรไอนํ้าขนาดเล็ก

รหัสสินค้า : PN0121
ชื่อสินค้า : เครื่องกลจักรไอนํ้าขนาดเล็ก
English name : Steam Engine Demonstration Small
รายละเอียด : 
ศึกษาการเกิดพลังงานที่ได้จากพลังงานความร้อนที่เปลี่ยนนํ้ากลายเป็นไอ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้