เครื่องกลจักรไอนํ้าขนาดใหญ่

รหัสสินค้า : PN0122
ชื่อสินค้า : เครื่องกลจักรไอนํ้าขนาดใหญ่
English name : Steam Engine Demonstration Large
รายละเอียด : 
ศึกษาการเกิดพลังงานที่ได้จากพลังงานความร้อนที่เปลี่ยนนํ้ากลายเป็นไอ เหมาะสำหรับการจัดนิทรรศการ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้