DVD วีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รหัสสินค้า :  DVD202

ชื่อสินค้า :  DVD วีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รายละเอียด : 

(จำนวน 12 เรื่อง) เมล็ดพืช, เมล็ดพืชมีชีวิตหรือไม่, พืชต้องการอะไรในการ

เจริญเติบโต,สัตว์ต้องการอะไรในการดำรงชีวิต, วัตถุ และวัสดุ, การเลือกใช้

วัสดุ และสิ่งของให้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย, แม่เหล็ก, สมบัติของ

แม่เหล็ก, ใช้แม่เหล็กทำอะไรได้บ้าง,ไฟฟ้าสถิต, ชนิดของประจุไฟฟ้า, ดินใช้

ทำอะไรได้บ้าง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,