Early Education Set

รหัสสินค้า: COD0113
ชื่อสินค้า: ชุดการสร้างหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
English name: Early Education Set

Key Spec:

  • ชุด Early Education Set เป็นหลักสูตรการต่อหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมเฉพาะของ Artec ที่ออกแบบมาเพื่อเด็กอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 3
  • หลักสูตรประกอบด้วย 2 องค์ประกอบที่เชื่อมโยงกัน คือ 1. การสร้างหุ่นยนต์ด้วย Artec Block และ 2. การเขียนโปรแกรมด้วยรูปแบบ Icon

ชุดตัวต่อ Early Education Set ของแบรนด์ Artec การประกอบอุปกรณ์ชุดตัวต่อ Early Education Set ของแบรนด์ Artec การเขียนโปรแกรม

  • เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ตั้งแต่กลไกการสร้างหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหว

คำอธิบาย

ชุดการสร้างหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย (Early Education Set)

ชุดการสร้างหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย (Early Education Set) สำหรับเด็กเล็ก เด็ก ๆ จะได้ประกอบตัวต่อเป็นหุ่นยนต์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ตามจินตนาการ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นำหุ่นยนต์หรืออุปกรณ์มาเขียนโปรแกรมเพื่อให้อุปกรณ์ขยับหรือเคลื่อนไหวตามความต้องการ สร้างความสนุกสนาน และกระตุ้นความสนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์, กลไก และเครื่องจักรต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัว

ชุดตัวต่อ Early Education Set ของแบรนด์ Artec กิจกรรม

โดยการเขียนโปรแกรมจะอยู่ในรูปแบบ Icon มีความเหมาะสมกับผู้ที่เริ่มเขียนโปรแกรม มีความเข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน เด็กเล็กก็สามารถเขียนโปรแกรมนี้ได้ เสมือนเป็นการปูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม เพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดการเขียนโปรแกรมที่ยากขึ้นในอนาคต

ชุดตัวต่อ Early Education Set ของแบรนด์ Artec การเขียนโปรแกรมแบบไอคอนการเขียนโปรแกรมแบบไอคอน

บทเรียนภายในชุด

แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

รูปแบบที่ 1 เป็นการประกอบตัวต่อเข้าด้วยกันเป็นหุ่นยนต์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ตามจินตนาการ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบพื้นฐานของมอเตอร์หรือโครงสร้างทางกล เช่น กลไกต่อโยง, เฟืองชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

ชุดตัวต่อ Early Education Set ของแบรนด์ Artec การประกอบอุปกรณ์

รูปแบบที่ 2 เป็นการนำหุ่นยนต์หรืออุปกรณ์มาทำให้ขยับหรือเคลื่อนไหวตามคำสั่งโปรแกรมที่ป้อนเข้าสู่ตัวบอร์ด Studuino เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน

ชุดตัวต่อ Early Education Set ของแบรนด์ Artec การเขียนโปรแกรม

กิจกรรมทั้งหมดมี 6 บทเรียน 12 หัวข้อ ซึ่งจะมีคู่มืออธิบายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมและตัวอย่างการเขียนโปรแกรม

อุปกรณ์ภายในชุด

1 × บอร์ด Studuino (Studuino Board)
1 × กล่องแบตเตอรี่ (Battery Box)
1 × สาย USB (USB Cable)
2 × อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนไหว (Actuator)
3 × อุปกรณ์การแสดงผล (Electronic)
3 × สายต่อเซนเซอร์ (Sensor Connecting Cable)
85 × ตัวต่อ (Artec Block)
1 × อุปกรณ์ถอดตัวต่อ (Block Remover)

 

ดูชุดตัวต่อ Artec ชุดอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/robot/artec-robot-learn/

Facebook:  https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการสั่งซื้อ

เบอร์โทร : 02-444-2886 – 7, 02-408-9492
แฟ็กซ์ : 02-408-9493 (Automatic)
อีเมลล์ : ies@intereducation.co.th
โอนเงินตามรายละเอียดบัญชีด้านล่าง

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ
เลขที่บัญชี 169-1-19464-6 ประเภทออมทรัพย์

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค
เลขที่บัญชี 022-2-57648-9 ประเภทออมทรัพย์