กระดาษพี เอช แบบแผ่น (Strip) 80 แผ่น ในกล่องพลาสติก

รหัสสินค้า: C00101
ชื่อสินค้า: กระดาษพี เอช แบบแผ่น (Strip) 80 แผ่น ในกล่องพลาสติก
English name: pH Paper 1-14 (Strips, 80 pcs)

Key Specs

  • กระดาษสำหรับทดสอบความเป็นกรด-เบส เปลี่ยนสีตามค่า pH 1-14 พร้อมแถบเทียบสีมาตรฐาน
  • ใช้จุ่มในสารละลายหรือตัวอย่างที่เป็นของเหลว
  • จำนวน 80 แผ่น กระดาษทดสอบมีขนาดประมาณ 1×5 ซม. บรรจุในกล่องล็อคอย่างดี

คำอธิบาย

กระดาษพี เอช แบบแผ่น (Strip) 80 แผ่น ในกล่องพลาสติก

กระดาษ pH 1 – 14 สำหรับใช้วัดค่าความเป็นกรด – เบสหรือ pH ของสารละลาย กระดาษวัดค่า pH แบบแผ่น ความกว้างของแถบกระดาษ 1 cm. ความยาว 5 cm. จำนวน 80 แผ่น ใช้สำหรับจุ่มหรือหยดเพื่อทดสอบ ใช้หลักการเทียบสีในการอ่านค่า พร้อมมีแถบสีสำหรับให้เทียบและอ่านค่า pH สะดวกต่อการใช้งาน วัดค่า pH ได้ 1 – 14 ความละเอียด 1 pH 

Specification

วิธีใช้งาน
นำกระดาษวัด pH 1 แผ่นจุ่มในสารละลายที่ต้องการวัดประมาณ 1 – 2 วินาที หรือหยดสารละลายลงบนแผ่นกระดาษ กระดาษจะเริ่มเปลี่ยนสี แล้วรอประมาณ 15 วินาที ก่อนนำไปเทียบกับแถบสี เพื่ออ่านค่า

การอ่านค่า
หากเทียบสีแล้วมีค่า 1 – 7 แสดงว่าสารละลายนั้นเป็นกรด ยิ่งตัวเลขมีค่าน้อย ยิ่งมีความเป็นกรดมาก
หากเทียบสีแล้วมีค่า 7 – 14 แสดงว่าสารละลายนั้นเป็นเบส ยิ่งตัวเลขมีค่ามาก ยิ่งมีความเป็นเบสมาก
หากเทียบสีแล้วค่าเท่ากับ 7 แสดงว่าสารละลายนั้นเป็นกลาง

 

ดูกระดาษทดสอบอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/chemistry/chemistry-equipment/test-paper/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20