หุ่นยนต์เรียนรู้การเขียนโปรแกรม

สำหรับเด็กทุกระดับตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม......

NEW CATALOG

INTEREDUCATION SUPPLIES
อุปกรณ์และสื่อการศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปี 2020-2022

ติดต่อขอ catalog

NEW CATALOG

INTEREDUCATION SUPPLIES
อุปกรณ์และสื่อการศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปี 2020-2022

ติดต่อขอ catalog

สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์และสื่อการสอนส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

(Mathematics and Early Childhood Educational Materials)

ดูสินค้าได้ที่เว็บไซต์ 3qmath.com

เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ศึกษาสิ่งมีชีวิตทุกประเภทด้วยอุปกรณ์และโมเดลหลากหลายรูปแบบ

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

อุปกรณ์สำหรับทำการทดลองในห้องปฏิบัติการเคมี
พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

Physics

เรียนรู้ฟิสิกส์ด้วยชุดทดลอง เพิ่มพูนทักษะและ
ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง

โปรโมชั่น ประจำปี 2563 – 2564

ARTEC ROBO

ชุดตัวต่อหุ่นยนต์ Artec Robo

พัฒนาโดยแบรนด์ Artec จาก
ประเทศญี่ปุ่น สำหรับการเรียน
การสอนหรือการเรียนรู้
ด้วยตนเอง โดยประยุกต์ใช้
เซนเซอร์และมอเตอร์ต่างๆ
เพื่อสร้างหุ่นยนต์และเขียน
โปรแกรมตามแบบอุปกรณ์
ต่างๆที่เราพบเจอในชีวิต
ประจำวัน

Our Partners

Turning Technologies
brannan
biobase
cma
sciencecube
memmert
a&d
ohaus
liston
bante
bresser
holdpeak
smart sensor
thymio